Deklaracja dostępności

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.psp.czarnozyly.pl
Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 28.08.2020 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.08.2020 r.
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej;
materiały pochodzą z różnych źródeł,
są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych,
co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-30.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Skróty klawiaturowe
Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Alicja Śnietura koordynator do spraw dostępności, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +43 841 62 79. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,
na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika składa się z trzech budynków.
Budynki A i B znajdują się w Czarnożyłach nr 17a : dzwonek przy drzwiach, można wjechać wózkiem na parter. Pracownicy szkoły pomogą załatwić sprawę na korytarzach dolnych.
Na wyższe kondygnacje budynków prowadzą schody. Nie ma wind, platform, pochylni.
Sala gimnastyczna znajduje się na parterze budynku A.
W miejscowości Gromadzice nr 49 mieści się oddział przedszkolny. Pomieszczenia znajdują się na piętrze. Do budynku nie ma podjazdu dla niepełnosprawnych oraz widny, platform czy pochylni.
W wszystkich budynkach nie ma pętli indukcyjnych.
Do budynków Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym.
W placówce nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

 

Deklaracja dostępności