Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego


Nazwa i adres podmiotu publicznego
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Czarnożyłach Czarnożyły 17a, 98-310 Czarnożyły
Numer identyfikacyjny REGON
73001672800021
Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.
Dane kontaktowe
E-mail sekretariatu podmiotu
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon kontaktowy
438416279
Data
2021-03-29
Miejscowość
Czarnożyły
Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo
WOJ. ŁÓDZKIE
Powiat
Powiat wieluński
Gmina
Czarnożyły (gmina wiejska)
Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
[ X ] 2) wojewody
Dział 1. Dostępność architektoniczna
Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:
3
1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie
komunikacyjne ?
Strona 2
[ X ] NIE
2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub
posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń
technicznych?
[ X ] NIE
3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w
sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
[ X ] NIE
4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa
asystującego?
[ X ] TAK
5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość
ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
[ X ] NIE
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
Placówka mieści się w trzech budynkach. Budynki A i B znajdują się w Czarnożyłach pod nr 17a. Posiadają podjazdy dla
niepełnosprawnych i dzwonki do drzwi. Na wyższe kondygnacje prowadzą schody. Brak wind, platform oraz schodołazów. Do
budynków jest możliwość wejścia z psem asystującym. W budynku B znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych. W
Gromadzicach pod nr 49 pomieszczenia należące do szkoły znajduje się na piętrze. Nie ma podjazdu dla niepełnosprawnych. W
budynku brak windy oraz platformy przyschodowej. We wszystkich budynkach nie ma pętli indukcyjnych.
Dział 2. Dostępność cyfrowa
1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada
deklarację dostępności
Liczba stron: 2
Liczba aplikacji: 0
Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
ID a11y-url psp.czarnozyly.pl
ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna
ID a11y-data-sporzadzenie 2020-09-01
ID a11y-url pspczarnozyly.naszbip.pl
ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna
ID a11y-data-sporzadzenie 2020-09-07
Strona 3
2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada
deklaracji dostępności
Liczba stron: 0
Liczba aplikacji: 0
Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
Strony internetowe szkoły są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 w kwietnia 2019r. Jest możliwość korzystania ze
standardowych skrótów klawiaturowych oraz zmiany kontrastu oraz wielkości czcionki.
Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna
1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych
sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK
b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK
c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości
SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] TAK
d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów
internetowych [ X ] NIE
e. Przesyłanie faksów [ X ] NIE
f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub
aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] TAK
g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] NIE
h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE
2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle
indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
[ X ] NIE
Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
2
3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej
działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
Strona 4
a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
[ X ] TAK
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
[ X ] NIE
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
[ X ] TAK
4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze
szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
[ X ] NIE
Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym
1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
[ X ] NIE
2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w
tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
[ X ] NIE
3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji
funkcjonowania podmiotu?
[ X ] NIE
4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
[ X ] NIE

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Tekst do odczytu maszynowego
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Czarnożyłach

Czym się zajmujemy;

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Czarnożyłach zwana dalej szkołą jest placówką publiczną i:
1)prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;
2)przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3)zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
4)realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego i podstawę wychowania przedszkolnego.
5)realizuje ustalone przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.
2.Szkołą zarządza dyrektor i wicedyrektor.
3.Siedzibą szkoły są dwa budynki w Czarnożyłach numer 17a, a dla oddziału przedszkolnego w Gromadzicach budynek numer 49 .
4.Organem prowadzącym jest Gmina Czarnożyły .
5.Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.
Kontakt ze szkołą:
Adres: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Czarnożyłach, Czarnożyły 17a, 98-310 Czarnożyły
tel. 0 43 841 62 79
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W jakich godzinach pracujemy
Szkoła jest czynna w godzinach : 7.00 – 16.00

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z naszą placówką osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:
skontaktować się osobiście i skorzystać na miejscu z usługi tłumaczenia online.
napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Czarnożyłach, Czarnożyły 17a, 98-310 Czarnożyły
wysłać e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
kontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 43 841 62 79

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych:

przy wejściach do budynków szkoły w Czarnożyłach znajdują się podjazdy dla osób
z ograniczeniami mobilności lub dla matek z wózkami i osób starszych.
po wcześniejszym umówieniu istnieje możliwość odbycia wideopołączenia z dyrektorem
i wicedyrektorem szkoły oraz z sekretariatem szkoły.

 

 

Tekst do odczytu maszynowego

Deklaracja dostępności

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.psp.czarnozyly.pl
Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 28.08.2020 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.08.2020 r.
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej;
materiały pochodzą z różnych źródeł,
są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych,
co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-30.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Skróty klawiaturowe
Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Alicja Śnietura koordynator do spraw dostępności, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +43 841 62 79. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,
na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika składa się z trzech budynków.
Budynki A i B znajdują się w Czarnożyłach nr 17a : dzwonek przy drzwiach, można wjechać wózkiem na parter. Pracownicy szkoły pomogą załatwić sprawę na korytarzach dolnych.
Na wyższe kondygnacje budynków prowadzą schody. Nie ma wind, platform, pochylni.
Sala gimnastyczna znajduje się na parterze budynku A.
W miejscowości Gromadzice nr 49 mieści się oddział przedszkolny. Pomieszczenia znajdują się na piętrze. Do budynku nie ma podjazdu dla niepełnosprawnych oraz widny, platform czy pochylni.
W wszystkich budynkach nie ma pętli indukcyjnych.
Do budynków Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym.
W placówce nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

 

Deklaracja dostępności

 

 

Regulamin Gminnego Konkursu Ekologicznego

dla przedszkoli

w kategorii recytatorskiej „Czyste powietrze otacza nas”

 

 

Organizator Konkursu

 

1. Organizatorem Gminnego Konkursu Ekologicznego dla przedszkoli w kategorii recytatorskiej „Czyste powietrze otacza nas” jest Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Czarnożyłach, Czarnożyły 17a, 98-310 Czarnożyły.

 

Główne cele Konkursu

 

1. Celami Konkursu są:

· wychowywanie dzieci w duchu poszanowania przyrody

· uwrażliwienie dzieci na problemy ekologiczne

· rozwijanie słownictwa

· kształcenie wymowy

· rozwijanie pamięci

· wyrabianie odwagi i śmiałości,

· zainteresowanie najmłodszych tematyką przyrodniczą i ekologiczną

· rozwijanie wyobraźni,

· podnoszenie od najmłodszych lat poziomu świadomości ekologicznej

· kształtowanie postaw proekologicznych

· wykształcenie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska

Terminy realizacji Konkursu

 

1. Konkurs rozpocznie się 12 lutego 2021r.

2. Powołanie niezależnej Komisji Konkursowej przez organizatora nastąpi do dnia 5 marca 2021 r. W skład Komisji będą wchodziły 3 osoby: nauczyciele Szkoły Podstawowej w Czarnożyłach.

3. Formalne zgłoszenie uczestników organizatorowi (rozumiane jako dostarczenie przez placówki przedszkolne kart zgłoszeniowych i nagrań w formacie mp4 wraz ze zdjęciem zrobionym w trakcie recytacji. do sekretariatu organizatora) powinno nastąpić do dnia 5 marca 2021 r.

4.Wyniki konkursu zostaną opublikowane po jego rozstrzygnięciu na stronie internetowej szkoły będącej organizatorem konkursu – www.psp.czarnozyly.pl, a nagrody i dyplomy będą do  odbioru w sekretariacie tejże szkoły.

 

Uczestnicy Konkursu

 

1. Konkurs adresowany jest do dzieci z przedszkoli  z terenu Gminy Czarnożyły.

2. Uczestnicy konkursu objęci zostali następującymi kategoriami tematycznymi i wiekowymi:

 

1) kategoria recytatorska „„Czyste powietrze otacza nas”” - dzieci 3 i 4 letnie

2) kategoria recytatorska „„Czyste powietrze otacza nas”” - dzieci 5 letnie

3) kategoria recytatorska „„Czyste powietrze otacza nas”” - dzieci 6 letnie

 

Wymogi formalne uczestnictwa w konkursie

 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie przez placówki przedszkolne kart zgłoszeniowych wraz z nagraniami w formacie mp4 do sekretariatu organizatora w podanych wyżej terminach.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wybór wiersza (lub jego fragmentu) zgodnego z podaną tematyką.

3. Czas występu recytatorskiego nie może przekroczyć 3 minut.

4. Prezentacja może być wzbogacona ekologicznym rekwizytem, strojem, gestem, elementem ruchu, podkładem muzycznym.

5. W konkursie udział mogą wziąć dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

6. Każda placówka przedszkolna może zgłosić dowolną ilość uczestników, których występy zostaną ocenione przez Komisję Konkursową.

7. Uczestników konkursu przygotowują rodzice, którzy dostarczają wychowawcom swoich dzieci plik z nagraniem dziecka oraz zdjęcie zrobione w trakcie recytacji.

8. Zgłoszenia do konkursu wraz z kartą zgłoszenia i nagraniem w formacie mp4 wraz ze zdjęciem zrobionym w trakcie recytacji przyjmowane są w sekretariacie szkoły będącej organizatorem: do 5 marca 2021 r.

9. Przesłuchanie dostarczonych nagrań odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Czarnożyłach.

Kryteria oceny nagrań

Uczestnicy podlegają ocenie w trzech kategoriach wiekowych:

- I – 3 i 4 latki,
- II – 5 latki

- III – 6 latki

 

Kryteria oceny występów recytatorskich:

zgodność tematyczną (dobór tekstu do tematyki) 0 - 3 pkt,

prezentacja (możliwości, wiek dziecka, pamięciowe opanowanie tekstu) 0 - 5 pkt,

nowatorskość (interpretacja tekstu, ogólny wyraz artystyczny): 0 - 2 pkt.

 

Ocena występów

 

1. Do Konkursu nie mogą zostać zgłoszone występy, które były wystawiane oraz nagradzane w ramach innych programów, konkursów, projektów.

2. Występy oceniać będzie niezależna Komisja Konkursowa.

3. Placówki przedszkolne zostaną   poinformowane  przez  organizatora  o   wynikach konkursu, które zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły będącej organizatorem, tj. www.psp.czarnozyly.pl

4. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.

 

Nagrody

 

Dla laureatów konkursu organizator przewiduje w poszczególnych kategoriach wiekowych następujące nagrody rzeczowe:

I miejsce – drobny sprzęt sportowo-turystyczny

II, III miejsce i wyróżniania - artykuły szkolne i plastyczne

Dla  wszystkich  dzieci  uczestniczących   w   konkursie   organizator   przewiduje dyplomy i drobne nagrody pocieszenia.

Nagrody oraz dyplomy będą do odebrania w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Czarnożyłach, Czarnożyły 17a, 98-310.

Wyniki Konkursu będą na stronie  internetowej  szkoły będącej organizatorem konkursu.

 

 

 

 

Postanowienia końcowe

 

1. Udział w konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.

2. Wybrane nagrania uczestników przygotowane w ramach konkursu zostaną wykorzystane do celów promocyjnych przez organizatora konkursu.

3.  Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami przesłany zostanie do wyżej wymienionych  przedszkoli oraz   udostępniony   na   stronie   internetowej organizatora konkursu.

4. Placówki przedszkolne są zobowiązane do rozpropagowania informacji o konkursie wśród rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do danych placówek.

 

 Lista załączników do Regulaminu:

 

1. Karta zgłoszenia do  Gminnego Konkursu  Ekologicznego w kategorii recytatorskiej „Czyste powietrze otacza nas”

 images/pdf/Regulamin-Gminnego-Konkursu-Ekologicznego-skonwertowany.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2020 roku o godz. 8:15 spotkaniami uczniów z wychowawcami klas.

Msza święta z okazji inaugracji roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września 2020 roku o godz. 16:00 w kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Bartłomieja Apostoła w Czarnożyłach.